Logo
4 Червня 2015, 12:29

Верховна Рада позбавила нардепа від Івано-Франківщини депутатських повноважень

Верховна Рада з другої спроби достроково припинила повноваження народного депутата Дмитра Шлемка.

Íàðîäíûé äåïóòàò îò ôðàêöèè "ÁÞÒ-Áàòüêèâùèíà " Äìèòðèé Øëåìêî âûñòóïàåò âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû â Êèåâå, â ÷åòâåðã, 16 èþíÿ 2011 ã. Âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêò Çàêîíà "Î ìåðàõ ïî çàêîíîäàòåëüíîìó îáåñïå÷åíèþ ðåôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííîé ñèñòåìû". Çà äàííîå ðåøåíèå ïðîãîëîñîâàëè 245 èç 381 íàðîäíîãî äåïóòàòà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â ñåññèîííîì çàëå. "Çà" ãîëîñîâàëè 187 íàðîäíûõ äåïóòàòîâ èç ôðàêöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ, 13 èç ôðàêöèè ÍÓ-ÍÑ, 15 èç ãðóïïû "Ðåôîðìû çà áóäóùåå", 20 èç ôðàêöèè Íàðîäíîé ïàðòèè è 10 âíåôðàêöèîííûõ. Íå ãîëîñîâàëè â ïîëíîì ñîñòàâå ôðàêöèè "ÁÞÒ-Áàòüêèâùèíà" è ÊÏÓ.  ÷àñòíîñòè, çàêîíîïðîåêòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ: ïðåäåëüíûé âîçðàñò ïðåáûâàíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå ñîñòàâëÿåò 62 ãîäà äëÿ ìóæ÷èí è 60 ëåò äëÿ æåíùèí; ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà äëÿ æåíùèí ñ 55 äî 60 ëåò îòñðî÷èâàåòñÿ íà 5 ëåò, à ÷òîáû çàèíòåðåñîâàòü æåíùèí êàê ìîæíî ïîçæå âûõîäèòü íà ïåíñèþ, èì áóäóò íàñ÷èòûâàòüñÿ íàäáàâêè. Ôîòî Àëåêñàíäðà Ñåíüêî / ÓÍÈÀÍ

За відповідний проект постанови проголосували 227 народних депутатів, передає УНН.

Зазначимо, що Д. Шлемко сам написав заяву про дострокове припинення повноважень.

Як зазначається у його заяві на ім’я Голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, "в українському суспільстві сьогодні великий запит на молоді й професійно підготовлені кадри для роботи у вищому законодавчому органі у нових умовах".

"У зв’язку з цим та наближенням місцевих виборів як голова Івано-Франківської обласної організації ВО "Батьківщина" маю намір зосередитися на оновленні партійної організації", – написав у заяві Шлемко.